Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is het door de overheid/gemeente betrekken van burgers via een open dialoog bij plannen of bij beleid om daar samen vorm en inhoud aan te geven.

Het doel van de participatie kan velerlei zijn. Het kan gaan om de burger te

 • informeren
 • feedback te vragen
 • samen te werken

Burgerparticipatie kan tijdrovend zijn, waardoor het voor een gemeente van belang is enkel hiertoe over te gaan als er sprake is van een meerwaarde.

 • leidt de burgerparticpatie tot nieuwe inzichten?
 • geeft het de burger een gevoel van erbij horen?
 • zorgt het voor draagvlak van de voorgestelde plannen?

Als de overheid besloten heeft dat zij graag de burger wil betrekken, zijn er nog een aantal aspecten van belang om de burgerparticipatie te doen slagen:

 • de problematiek moet geschikt zijn voor burgerparticipatie. Het is van belang dat het onderwerp aansluit en niet te moeilijk is.
 • de burger moet het gevoel hebben daadwerkelijk iets toe te kunnen voegen.
 • de overheid dient openheid van zaken te geven.
 • het moet duidelijk zijn wat er van de burger wordt verwacht.
 • de overheid moet duidelijk communiceren gedurende het gehele proces. Ook terugkoppeling is van belang.
  Obama heeft bijvoorbeeld ruimschoots gebruik gemaakt van burgerparticipatie en de burgers het gevoel gegeven dat zij het verschil maakten. Toen hij de verkiezingen won was het de vraag of hij dan nog steeds zo intens zou Twitteren met zijn fans. Deze nazorg is van belang!

 

Deze afbeelding is om de chaos van burgerparticipatie te illustreren, en daardoor het belang van een goed gecoördineerde vraagstelling aan te tonen.
De grijze stip is de vraag vanuit de overheid. Burgers doen mee om verschillende redenen en vanuit verschillende belangen. Deze belangen kunnen elkaar beïnvloeden. Ze zijn onder te verdelen in verschillende groepen. Al deze groepen van belangen zijn van invloed op de vraagstelling die door de overheid is gesteld. Houd er rekening mee dat door burgerparticipatie heel veel meningen en heel veel ideeën rondom een vraagstelling in goede banen moeten worden geleid. Houd daarom de probleemstelling concreet en overzichtelijk.